go to nr click

FAQ

SolarClick

Wie is eigenaar van de panelen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is eigenaar van de fotovoltaïsche installaties die in het kader van SolarClick worden geplaatst.

Wie is de begunstigde van de groenestroomcertificaten?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de begunstigde van de groenestroomcertificaten die toegekend worden voor elke installatie tijdens de geldigheidsduur van de certificering, d.w.z. 10 jaar. De inkomsten worden opnieuw aan het project toegekend.

Wie maakt gebruik van de geproduceerde elektriciteit?

De gebruiker van het gebouw kan volledig of gedeeltelijk aan zijn onmiddellijke behoeften tegemoetkomen met de elektriciteit die door de fotovoltaïsche panelen worden geproduceerd en dit kosteloos. Ligt de productie op een bepaald ogenblik hoger dan de behoeften van de begunstigde, dan wordt het surplus in het net van Sibelga geïnjecteerd om de ‘netverliezen’ gedeeltelijk te compenseren.

Wat is de contractuele relatie tussen het openbare bestuur en het gewest?

De contractuele relatie tussen het gewest en het begunstigde openbare bestuur is gebaseerd op een kosteloze uitwisseling: het begunstigde openbare bestuur stelt zijn dak ter beschikking aan de eigenaar van de panelen (het gewest). Daartegenover staat dat het begunstigde openbare bestuur de geproduceerde elektriciteit volledig of gedeeltelijk krijgt om aan zijn behoeften te voldoen.

Wat valt er onder het SolarClick-programma en wat niet? Welke zaken moet ik zelf financieren?

Het gewest neemt alle kosten op zich die te maken hebben met de fotovoltaïsche installatie (dimensionering, stabiliteitsstudie, levering, goedkeuring door een erkende instelling, aansluitingswerken of werken aan de aansluiting, apparatuur voor elektrische bescherming, onderhoud).

Voorbereidende werken die eventueel nodig zijn, zijn dan weer ten laste van de begunstigde. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om levenslijnen, dakisolatie, afdichtingswerken, het conform maken van de bestaande elektriciteitsinstallatie enz.

Is een stedenbouwkundige vergunning vereist om zonnepanelen te plaatsen?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het plaatsen van zonnepanelen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de panelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte;
  • waar ze wel zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, moeten ze in het dakvlak zijn ingewerkt (platte daken) of evenwijdig aan dit vlak op het dak zijn bevestigd, zonder daarbij meer dan 30 cm uit te springen of de grenzen van het dak te overschrijden (hellende daken).

Een stedenbouwkundige vergunning is daarentegen wel vereist voor geklasseerde gebouwen. In dat geval moet het begunstigde openbare bestuur zorgen voor het verkrijgen van de vergunning. Sibelga zal hem bijstaan bij de verschillende stappen die hij daarvoor moet doorlopen.

Mijn dak komt niet in aanmerking vandaag. Kan dat morgen anders zijn?

Ja. Als u tegen 2020 werken uitvoert zodat uw dak voldoet aan de criteria, dan kunnen wij het eventueel opnemen in de lijst met projecten. Die zal op regelmatige basis bijgewerkt worden in functie van de wijzigingen in het vastgoedpark van de begunstigde openbare besturen. Het beste is dat u ons dit al bij de eerste contacten meldt.

Ben ik verplicht om mijn daken die hiervoor in aanmerking komen ter beschikking te stellen van SolarClick?

Neen. SolarClick heeft geen beslissingsrecht. U kiest dus zelf welke daken u wilt voorbehouden voor andere projecten.

Wat als mijn dak al gedeeltelijk wordt gebruikt voor zonnepanelen?

Als uw dak aan de criteria beantwoordt, dan kan het uitgekozen worden om er bijkomende zonnepanelen op te plaatsen. In dat geval moet het contract voor het injecteren van de elektriciteit, dat u eventueel met een energieleverancier hebt afgesloten voor die panelen opgezegd worden.

Eén van de selectiecriteria is de conformiteit van de elektriciteitsinstallaties. Wat wordt daarmee bedoeld?

Uw installatie wordt als conform erkend als u ons een geldig keuringsverslag kan voorleggen waarin verklaard wordt dat de bestaande elektriciteitsinstallatie conform is aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), van de hoofdmeter tot de plaats waar de fotovoltaïsche installatie verondersteld wordt aangesloten te worden.

Wie verzekert het risico op materiële/lichamelijke schade die veroorzaakt kan worden door de panelen?

De leveranciers zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor ‘Exploitatie’ en ‘Na levering’ die al hun activiteiten dekt, inclusief de dakwerken. Die verzekering moet uitdrukkelijk de risico’s dekken op schade aan gebouwen te wijten aan fouten of gebreken tijdens de plaatsing van de fotovoltaïsche panelen, vastgesteld tijdens de werken of na de oplevering van de installatie.

Wat als er een dringende herstelling aan mijn dak moet gebeuren?

De opdracht voorziet in de mogelijkheid om de fotovoltaïsche installatie volledig of gedeeltelijk te demonteren en te hermonteren in uitzonderlijke situaties. Die situaties worden specifiek omschreven in het contract dat tussen het gewest en het begunstigde openbare bestuur is afgesloten.

Hoe verloopt het onderhoud van de installaties?

De leverancier die voor de constructie van de installatie heeft gezorgd, staat ook in voor het onderhoud en biedt garanties op de onderdelen en het geleverde werk tijdens de volledige looptijd van zijn contract (10 jaar). Als de looptijd verstreken is, komt er een specifieke opdracht waaronder de vervanging van de omvormers, het onderhoud en de herstellingen van de installaties zullen vallen.

Hoe wordt de performantie van de installaties gegarandeerd?

De leverancier verbindt zich tot een gegarandeerde productiviteit van het systeem (uitgedrukt in kWh/geïnstalleerd kWp, die vervolgens site per site geëvalueerd wordt meer bepaald in functie van oriëntatie en helling). De leverancier verbindt zich ook tot de evolutie in de tijd van de gegarandeerde prestaties, met name in functie van een rendementsverlies op jaarbasis. Aan de hand van een specifieke tool worden de werkelijke prestaties van een installatie gemonitord. Die tool houdt rekening met verschillende factoren, zoals het piekvermogen van de geïnstalleerde panelen, de oriëntatie, de helling, de werkelijke zoninstraling op de site …

Welke kwaliteitsgaranties worden mij geboden voor de installaties?

Over het algemeen moet al het materiaal dat wordt geleverd, van een CE-label voorzien zijn. De fotovoltaïsche modules moeten:

  • ofwel geassembleerd zijn in een lidstaat van de EU en van een CE-label voorzien zijn;
  • ofwel, als ze geassembleerd zijn in een land dat geen lid is van de EU, gehercertificeerd zijn door een laboratorium van de EU met een ISO 17025-erkenning en gespecialiseerd in testen voor fotovoltaïsche modules.

De fabrikant moet bovendien een ‘bankability’-rapport kunnen voorleggen om enerzijds de kwaliteit van de geleverde modules, en anderzijds zijn eigen stabiliteit op financieel vlak te garanderen.

Wat gebeurt er op lange termijn met de panelen?

Op het einde van de levensduur van de installatie (minimum 20 jaar), zal de installatie gedemonteerd en gerecycleerd moeten worden. Ofwel zal Sibelga in een specifieke opdracht voorzien voor die dienst, ofwel zal de reglementering tegen dan zo geëvolueerd zijn dat de leveranciers verplicht zijn de installaties te demonteren en te recycleren.

NRClick

Welke sites kunnen we opnemen in de applicatie?

Alle sites kunnen erin worden opgenomen. Hoe de verbruiksgegevens precies worden overgedragen hangt af van wat voor u van belang is en van het verbruiksniveau van de site: dataloggers, manuele meterstanden of opnames door Sibelga.

Vanaf welk verbruiksniveau is de installatie van een datalogger interessant?

De volledige installatiekost van een monitoringoplossing bedraagt tussen € 5 000 en € 10 000 excl. btw. Doorgaans schommelt de kostprijs rond de € 7 500 excl. btw (deze prijs omvat onder meer de voorafgaande bezoeken om na te gaan welke werken er moeten worden uitgevoerd, aanpassing van bestaande meters, bekabeling, toevoer, plaatsing, inbedrijfstelling van de dataloggers en goedkeuring van de op het scherm weergegeven profielen). Bij een jaarlijkse energiekost van zowat € 15 000 excl. btw is het mogelijk om een dergelijke investering, waarbij wordt gemikt op een totale energiebesparing van 10%, na drie jaar te laten opbrengen.

Besparen op gas en water is een stuk eenvoudiger dan besparen op elektriciteit. Er is dus een nauwkeurige bestudering van elke site nodig.

Welke types van meters kunnen worden aangesloten op een datalogger?

Elke meter die een signaal genereert, kan in theorie worden aangesloten. Op die manier kan het verbruik van gas, aardolie, elektriciteit, warmte enz. gevolgd worden.

Meters met een impulsuitgang zijn in de praktijk meestal compatibel. Is dat niet het geval, dan moeten ze worden vervangen. Meters die volgens m-bus of mod-bus communiceren zijn meestal compatibel, maar dat moet ter plaatse worden onderzocht.

Soms is de aansluiting van meters op dataloggers onmogelijk zonder buitensporige kosten. Dat is bijvoorbeeld het geval als de meter zich in een buitenhuisje bevindt.

Waaruit bestaan de kosten voor de uitrusting van een site met monitoring?

De prijs voor de levering van de datalogger vertegenwoordigt slechts een deeltje van de installatieprijs (tussen 8% en 15%). De totale kostprijs omvat ook de voorbereidende bezoeken, de plaatsing, de aansluiting, het programmeren, de inbedrijfstelling, …

Hoeveel tijd is er nodig tussen de aanvraag voor een datalogger en de weergave van het eerste profiel op het scherm?

Die termijn hangt af van tal van factoren: moeten de meters aangepast worden, kan de bekabeling eenvoudig worden uitgevoerd, is de site complex, hoeveel tijd neemt het opmaken van de bestelbonnen in beslag enz. Reken dus toch gemiddeld op een termijn van 6 à 8 maanden.

Welk type van bekabeling is er nodig?

De bekabelingswerken bestaan uit het voorzien van voedingskabels van 230 V (vanuit verdeelborden via vertrekpunten van specifieke kringen), het trekken van 230 V-kabels en van kabels van het type ‘Data UTP’ of ‘Lyicy’. Deze werken kunnen meestal worden uitgevoerd door allround elektriciens.

Welk type van telecominfrastructuur is er nodig?

De gegevens worden verzonden via SIM GPRS-kaarten die Sibelga levert. Er hoeft dus geen ADSL-lijn aanwezig te zijn.

Hoelang worden de gegevens op de servers bewaard?

Er worden geen gegevens gewist. Wel wordt overwogen om kwartuurgegevens na 18 maanden om te zetten in uurgegevens. De uurgegevens kunnen vervolgens worden omgezet naar daggegevens, om de datavolumes te optimaliseren. De automatische pdf-rapporten blijven ook 18 maanden beschikbaar op de server.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de applicatie voor de energieboekhouding?

Er is geen enkele vereiste op het vlak van informatica. Om de gegevens optimaal te kunnen benutten is het wel nodig, zoals bij elke computerapplicatie, om er een minimumaantal uren per week aan te kunnen besteden.

Hoe kan de applicatie mijn energieverbruik doen dalen?

De applicatie alleen zal uw energieverbruik niet verlagen! Het komt erop aan om de gegevens die ze levert, te benutten en juist te interpreteren. Tegelijkertijd is er actie nodig (andere afstelling, sensibilisering enz.) om bepaalde situaties bij te sturen. Het is dus van groot belang om voldoende tijd te besteden aan de analyse maar ook en vooral aan het beheer van de installaties.

Is het mogelijk om de datalogger te verhuizen zodra er een site is geoptimaliseerd?

Een gebouw optimaliseren kan tijd in beslag nemen en vereist de aanpassing van bepaalde meters. De ervaring leert ons dat het verbruik van een geoptimaliseerd gebouw opnieuw toeneemt zodra het niet meer wordt gecontroleerd. Een datalogger demonteren en verplaatsen is dus geen goede keuze. Bovendien is het aandeel van de datalogger zelf in de totale kostprijs voor de installatie van de monitoring gering. Daarom wordt deze optie wordt daarom ook niet aangeboden in het kader van het programma NRClick.

Er is al een teleopname door Sibelga van de hoogspanningsmeter van mijn gebouw. Waarom een ander systeem installeren?

De databases van Sibelga en van de NRClick-dienst staan volledig los van elkaar, onder meer om redenen van computerveiligheid. Anderzijds worden de gasmeters van diezelfde gebouwen doorgaans niet opgenomen in verbruiksprofielen. Met een datalogger kan elke niet-vaste stof in het gebouw, ook water, gemonitord worden.

Kan deze applicatie mijn stookinstallaties beheren?

Nee, de applicatie stuurt de stookinstallaties niet. Dit is geen Gecentraliseerd Technisch Beheer, maar wel een perfecte aanvulling daarop.

Kan ik zien hoeveel de zonnepanelen (of warmte-krachtinstallaties) opwekken?

Ja, tenminste als de groenestroomcertificaten-meters zijn aangesloten op de dataloggers. Om de verbruiksbalans van een site te kunnen opmaken is die aansluiting van de groenestroomcertificaten-meter zelfs nodig om de productie, de injectie en de afname op het net te kennen. Aangezien ook de weersgegevens (temperatuur en uren zonneschijn) zijn af te lezen op de applicatie, kunt u makkelijk de juiste productie van uw panelen in functie van de weersomstandigheden volgen.

Mijn site is al uitgerust met monitoring. Kan ik de bestaande apparatuur gebruiken?

Misschien. Er is een bezoek ter plaatse nodig om de kenmerken van de apparatuur te controleren. Vervolgens wordt geval per geval bestudeerd of de aanwezige apparatuur compatibel is met de omgeving voor gegevensverzameling van Sibelga. Hiervoor kunnen ontwikkelings-/aanpassingskosten in rekening worden gebracht.

Kan ik vanuit de applicatie tabellen en grafieken aanmaken die aansluiten bij mijn behoeften?

Ja, u kunt tabellen en grafieken aanmaken na het volgen van een bijscholing. Het is ook mogelijk om de gegevens in xls of cvs-formaat te exporteren. Applicatie-eigenschappen creëren of wijzigen is niet mogelijk.