go to nr click

RenoClick

RenoClick is een compleet programma voor duurzame energetische renovatie gericht op Brusselse openbare besturen. Het begeleidt de openbare besturen bij de grondige renovatie van hun gebouwen, om het energieverbruik van die gebouwen te verlagen. Dat maakt het ook mogelijk het comfort van die gebouwen te verhogen en de lasten te verlagen, ten gunste van alle Brusselaars.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft ernaar om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor 56% van de broeikasgasemissies en 73% van het energieverbruik in Brussel.

Op basis van deze vaststelling heeft de Brusselse regering onder de naam Renolution een groot steun- en bijstandsplan voor de renovatie van gebouwen gelanceerd. In dit programma is meer dan 350 miljoen euro geïnvesteerd. Het RenoClick-programma kadert binnen deze Renolution-strategie.

Het is in deze context dat Sibelga de rol van facilitator speelt en gemeentelijke en gewestelijke overheden ondersteunt bij energie-efficiëntieprojecten, in nauwe samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel.

Streven naar koolstofneutraliteit voor Brusselse openbare gebouwen

Het principe

Het principe

Vanaf 2024 zal RenoClick het enige ‘loket’ zijn voor al renovatie werken aanvragen. Het zal alle soorten interventies omvatten die momenteel worden voorgesteld in de programma’s SolarClick en NRClick, die in samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel zijn ontwikkeld en door Sibelga worden uitgevoerd.

In vergelijking met bestaande programma’s zal RenoClick een globalere visie hanteren om de openbare besturen te helpen om het energieverbruik en de broeikasgasemissies van hun gebouwen tot het minimum te beperken, door grondige renovaties voor te stellen, die zowel de gebouwschil als op de uitrusting van de gebouwen bestrijken.

Onder grondige renovatie verstaan we de werken die alle bouwaspecten omvatten en tegelijk betrekking hebben op de bouwschil (isoleren van dak en gevels, ramen vervangen, enz.) als op de uitrusting van de gebouwen (verwarming, ventilatie, verlichting, recuperatie van regenwater, enz.).

Kerncijfers

Meer dan 0 Mio€ geïnvesteerd in het Renolution programma waarin RenoClick deel uitmaakt van

0 start van de eerste werken

Gemiddeld 0 Mio€ aan investering per project

Van studie tot werken

Van studie tot werken

Voor de uitvoering van de werken, moeten er verschillende stappen ondernomen worden.

Identificatie van de projecten

Het doel van deze eerste stap is het project te verduidelijken, het potentieel ervan te beoordelen en na te gaan of het in het RenoClick-programma kan worden opgenomen. Sibelga voert een voorselectie van gebouwen uit op basis van de verzamelde gegevens met behulp van de NRClick Scan monitoring tool. De openbare besturen stelen ook een lijst op van mogelijke in aanmerking komende gebouwen.

Studie van de projecten

Deze tweede fase omvat de uitvoering van de studie van het geselecteerde project door de Studiebureaus en architecten via de raamovereenkomsten van de Aankoopcentrale RenoClick.

De onderaannemers stelt een lijst op van verbeteracties die in het gebouw moeten worden uitgevoerd.

Uitvoering van de werken

Zodra de architect klaar is met de gedetailleerde studies, volgen de aanstelling van een aannemer (eveneens via de raamovereenkomsten van de Aankoopcentrale) en de uitvoering van de werken. De werken worden gepland en voorbereid. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt voor en na de werken. Sibelga ziet toe op de uitvoering van de werken en volgt de onderaannemers op.

De Aankoopcentrale

De Aankoopcentrale

De Aankoopcentrale RenoClick, opgericht door Sibelga, vereenvoudigt de procedures voor de openbare besturen, door in hun plaats overheidsopdrachten te organiseren met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten. Deze Centrale zal gecentraliseerde aankoopdiensten mogelijk maken voor de openbare besturen die zich erbij aansluiten. Ze zal aanvullende activiteiten ondersteunen, zoals voorlichting, advies, hulp bij het zoeken naar opportuniteiten, technische en administratieve ondersteuning.

De openbare besturen organiseren daarentegen zelf de vervolgopdrachten waarvoor zij verantwoordelijk blijven.

De eerste raamovereenkomsten betreffen:

 1. De ‘Studiebureaus en architecten’

Deze overeenkomst zal op het einde van het jaar 2022 worden gegund. Het gaat om architectuur-, engineering- en studieopdrachten.

 1. ‘Utvoering – bouw’

Deze overeenkomst zal uiterlijk in het begin van het jaar 2024 worden gegund. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan de bouwschil, de uitrusting van het gebouw, maar ook, waar nodig, nieuwe functionaliteiten die bijdragen tot de energetische renovatie van het gebouw.

Via de Aankoopcentrale RenoClick kunnen de begunstigde openbare besturen ook extra controleopdrachten, diensten, werken of leveringen bestellen die zouden worden gebruikt voor de energetische renovatie van gebouwen of de plaatsing van installaties voor de productie van groene elektriciteit.

De RenoClick-premie

De RenoClick-premie

De RenoClick-premie, aangeboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gefinancierd door de Europese Unie – NextGenerationEU, ondersteunt lokale en regionale overheden bij hun initiatieven om hun gebouwen te renoveren. In 2022 staat er €4 miljoen klaar om de meest inspirerende projecten te financieren. In 2022 staat er 4 miljoen euro klaar om de meest inspirerende projecten te steunen. De premies dekken 14 verschillende werken, gaande van energieboekhouding tot de afwerking van een bouwwerf, met inbegrip van de cruciale isolatiewerkzaamheden. De RenoClick-premie is beperkt tot renovaties, zij geldt niet voor nieuwe gebouwen.

De toegekende bedragen variëren van 70 euro/m² voor vloerisolatie tot bijvoorbeeld, 500 euro/m² voor ramen. Voor dezelfde werkzaamheden kan de RenoClick-premie niet worden gecombineerd met de RENOLUTION-premie en de projectoproep RENOLAB.B.

Deze premie zal worden toegekend bij voorrang aan projecten die aanzienlijke energiebesparingen en grondige verbeteringen van de energie-efficiëntie van gebouwen kunnen opleveren. Leefmilieu Brussel zal de toegekende projecten ten minste eenmaal per jaar en ten laatste in september selecteren via een evaluatie. De RenoClick-premie 2022 kan worden aangevraagd tot uiterlijk 15 september 2022.

Ter herinnering, de overheid kan profiteren van de steun van Sibelga om de relevantie en ambitie van het voorgestelde project te analyseren. In elk geval is contact met Sibelga noodzakelijk om te bevestigen of projecten in aanmerking komen voor het RenoClick-programma.

Meer informatie over de premie

FAQ

 • Tot wie richt RenoClick zich?
  De gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eigenaar zijn van openbare gebouwen, zoals scholen, rusthuizen, kinderdagverblijven, kantoren, sporthallen, culturele centra, enz. RenoClick is niet van toepassing op: ziekenhuizen, universiteiten of door de openbare besturen beheerde woningen.
 • Welke projecten komen in aanmerking?
  Het project moet betrekking hebben op een openbaar gebouw dat wordt beheerd door een gemeentelijk of gewestelijk openbaar bestuur (ziekenhuizen, universiteiten en woningen zijn uitgesloten). Met het oog op de efficiëntie en om zoveel mogelijk bij te dragen tot de doelstellingen van het Gewest, zal RenoClick voorrang geven aan projecten die aanzienlijke energiebesparingen en ingrijpende verbeteringen van de energie-efficiëntie van gebouwen kunnen opleveren.
 • Wie financiert RenoClick ?
  De oprichting en de werking van het RenoClick-loket worden gefinancierd in het kader van een van de openbaredienstverplichtingen van Sibelga. De werken zijn ten laste van de begunstigden, die op verschillende niveaus subsidies kunnen aanvragen. In eerste instantie onder meer via het relanceplan 2022-2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het RenoClick-loket zal zoveel mogelijk technische informatie verstrekken voor de subsidieaanvragen, maar zal de aanvragen of de financiering van de werkzaamheden niet rechtstreeks beheren.
 • Wanneer worden de eerste projecten uitgevoerd? Wat is de timing?
  De raamovereenkomst voor de realisatie van de studies zal eind 2022 klaar zijn en de raamovereenkomst voor de realisatie van de werken begin 2024. De eerste RenoClick-werken zou dus in 2024 van start moeten gaan..
 • Hoeveel RenoClick-projecten zullen er gerealiseerd worden?
  Het is de ambitie om een tiental projecten op te starten per jaar, parallel met de uitvoering van de lopende projecten. De gemiddelde investering bedraagt € 2 miljoen per project.
 • Wat is het verschil tussen de RenoClick- en de NRClick-renovatieprojecten?
  De NRClick-werken hebben betrekking op de renovatie en/of het onderhoud van een verwarmingsinstallatie of ventilatiesystemen. Voor bepaalde gebouwen hebben die gerichte interventies geen zin als er geen globalere werken worden uitgevoerd. Een voorbeeld: er zijn isolatiewerken nodig voordat een renovatie van de verwarmingsinstallatie overwogen kan worden. Die globalere projecten vallen onder RenoClick. De ambitie is om stelselmatig een systematische globale aanpak te gaan hanteren voor alle werkaanvragen. De opzet? De openbare besturen motiveren om direct in te zetten op werken die ambitieuzer (op het vlak van energiebesparing) en pertinent zijn, liever dan punctueel beperkte herstellingen te doen zonder een globale visie voor ogen te hebben van de behoeften en het besparingspotentieel. NRClick zal dus geleidelijk plaats ruimen voor RenoClick (vanaf 2024 zou een maximaal aantal nieuwe projecten gericht moeten zijn op een multitechnische renovatie die zowel de bouwschil als  de energetische uitrusting van een gebouw beslaat, en die dus onder het RenoClick-programma vallen).
 • Hoe zullen SolarClick en NRClick.naast RenoClick bestaan alvorens ze in dit programma worden opgenomen?
  Binnen het programma NRClick/SolarClick zullen de lopende NRClick/SolarClick-projecten worden voortgezet die al werden opgestart en gebudgetteerd. Zodra alle nodige elementen er zijn (raamovereenkomsten voor de studies en de werken), zullen de nieuwe projecten idealiter via RenoClick behandeld worden (in principe de projecten die vanaf 2021 met de openbare besturen geïdentificeerde zijn, als  zij voldoen aan de criteria inzake ambitie en multitechnische renovatie).
 • Hoe ziet de toekomst eruit voor NRClick Scan en de aankoopcentrales die in het kader van het NRClick-programma werden opgestart?
  De bestaande ondersteunende tools zoals NRClick Scan en de aankoopcentrales zullen verder aangeboden worden. Wat de aankoopcentrales betreft,  werd er in het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe RenoClick-centrale gelanceerd. Die centrale zou op termijn kunnen evolueren om alle aankopen te integreren die betrekking hebben op de energetische verbetering van gebouwen. In afwachting zullen enkel de nieuwe RenoClick-opdrachten onder die centrale vallen. De andere bestaande centrales blijven actief.
 • Vragen over de premies?
  Stuur een e-mail naar prime-renoclick-premie@environnement.brussels
 • Andere vragen of uw interesse kenbaar maken?
  Stuur een e-mail naar renoclick@sibelga.be

News