go to nr click

RenoClick

Tussen 2017 en 2020 zullen er bijna 85 000 m2 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd worden op de daken van openbare gebouwen. Die moeten bijdragen tot het behalen van de doelstelling die voor ons Gewest werd opgelegd: de productie van hernieuwbare energie verdubbelen tegen 2020.

De openbare gebouwen bergen een enorm potentieel in zich wat de productie van hernieuwbare energie betreft. Een zeventigtal daarvan zullen met fotovoltaïsche panelen uitgerust worden in het kader van SolarClick.

Voor dit project slaan Leefmilieu Brussel en Sibelga de handen in elkaar. Van de fase waarin de opportuniteiten worden geïdentificeerd, tot de exploitatie van de installaties, blijft Sibelga het eerste aanspreekpunt van de openbare besturen.

Maar zonder een efficiënte samenwerking met die betrokken openbare besturen, geen SolarClick. Hun betrokkenheid is dus van het allergrootste belang, met name om de opportuniteiten te identificeren.

Kerncijfers

De doelstellingen van SolarClick :

het fotovoltaïsche vermogen dat op dit moment in Brussel geïnstalleerd is, met ± 0,5 % verhogen

vanaf 2020 zo'n 0 GWh/an produceren

de uitstoot met ongeveer 0 ton verminderen vanaf 2020

Het principe

Het principe

 • Het begunstigde openbare bestuur garandeert de toegang tot zijn dak aan het Gewest.
 • De installatie is de eigendom van het Gewest. Het Gewest neemt de financiering, het onderhoud en de ontmanteling ervan voor zijn rekening en krijgt 10 jaar lang groenestroomcertificaten voor de installatie.
 • De gebruiker van het gebouw kan rekenen op de geproduceerde elektriciteit voor zijn eigen behoeften, en dit kosteloos.
  • Wordt er niet genoeg energie geproduceerd om aan de onmiddellijke behoeften van de gebruiker te voldoen, dan haalt de gebruiker de rest van het elektriciteitsnet.
  • Wordt er meer energie geproduceerd dan nodig is om aan zijn onmiddellijke behoeften te voldoen, dan wordt het surplus in het elektriciteitsnet geïnjecteerd.
Van studie tot installatie

Van studie tot installatie

Voordat er fotovoltaïsche panelen op de daken geplaatst worden, moeten er verschillende stappen ondernomen worden.

Identificatie van het potentieel
Er wordt een lijst opgesteld met daken die a priori voldoen aan de selectiecriteria. Tijdens een plaatsbezoek wordt voor elk van die daken een analyse gemaakt van de technische haalbaarheid van het project. Het begeleidingscomité keurt de uiteindelijke lijst goed.

Businesscase
Sibelga voert voor elk dak een studie uit om de relevantie van het project, en de kosten en opbrengsten ervan, te kunnen inschatten. Op basis van de resultaten, beslist ze of het opportuun is om fotovoltaïsche panelen te installeren. Als dat zo is, dan kan het project uitgevoerd worden zodra het contract met het Gewest ondertekend is.

Uitvoering van de werken
De werken worden gepland en voorbereid. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt voor en na de werken. Sibelga ziet toe op de uitvoering van de werken en volgt de onderaannemers op. Ze onderneemt ook de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de installaties gecertificeerd zijn en er groenestroomcertificaten voor verkregen kunnen worden.

Inbedrijfstelling
Vanaf dan kan de exploitatiefase van start gaan en de performantie opgevolgd worden.

Exploitatie en onderhoud

Exploitatie en onderhoud

Sibelga verzorgt de follow-up van de installaties en van de performantie . Dat doet ze op drie manieren:

Monitoring van de geproduceerde energie
Sibelga gaat de werkelijke performantie van elke installatie na met behulp van een tool op basis van satellietgegevens. Daarbij houdt ze rekening met een hele reeks factoren die de performantie kunnen beïnvloeden (oriëntatie, helling enz.)

Reporting
De tool NRClick Scan maakt een balans op van het verbruik of de productie van de betrokken sites.

Technische monitoring
De monitoringtool maakt het mogelijk elke installatie optimaal te exploiteren door zeer nauwkeurig de eventuele storingen op te sporen. Sibelga coördineert de interventies van de leverancier van de installatie voor onderhoud en herstellingen.

Selectie van de projecten

Er zijn verschillende criteria waar de projecten moeten aan voldoen om in aanmerking te komen voor het programma SolarClick:

 • De eigenaar en de gebruiker van het gebouw moeten behoren tot één van de gemeentelijke en gewestelijke actoren die volgens het Gewest in aanmerking komen. De verbruiker van de geproduceerde elektriciteit is dus geen privéhuurder
 • Het gebouw mag niet doorverkocht worden binnen een periode van 5 jaar
 • Het dak is dichtgemaakt of er zijn geen herstellingswerken aan het dak nodig binnen een periode van 5 jaar
 • De elektriciteitsinstallatie is conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Om vervolgens een keuze te maken uit de projecten die overblijven na deze eerste selectie, worden prioriteringscriteria gehanteerd, zoals:

 • de dakisolatie
 • de geraamde rentabiliteit voor de verschillende onderdelen
 • de gunstige oriëntering
 • de vlotte toegankelijkheid.

Verder zien we er ook op toe dat we projecten realiseren bij zoveel mogelijk verschillende actoren.

News